Chính sách bảo mật này được cung cấp để làm rõ việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân cũng như chính sách sử dụng trang web của chúng tôi.
Vui lòng chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn đã hiểu chính sách bảo mật này.

QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu, đặt hàng hoặc ước tính và đăng ký các dịch vụ khác.

“Thông tin cá nhân” ở đây đề cập đến thông tin xác định cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân có thể giúp chúng tôi tạo được niềm tin từ xã hội.

Trên trang web này, việc bảo vệ thông tin cá nhân được thực hiện dựa trên chính sách cơ bản dưới đây.
・ Chúng tôi thu thập, quản lý và trích dẫn nó một cách hợp lý.
・ Việc lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân sẽ được thực hiện đúng cách.
・ Luật pháp và các quy tắc liên quan đến thông tin cá nhân sẽ được tuân thủ.
・ Chúng tôi nỗ lực cải tiến liên tục để bảo vệ thông tin cá nhân.

GIỚI THIỆU VỀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trên trang web này, chúng tôi hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng thông tin cá nhân cho các dịch vụ mà khách hàng áp dụng một cách tự phát và để cải thiện sự thuận tiện của khách hàng.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG COOKIES

Chúng tôi sử dụng cookie vĩnh viễn như một phương tiện để ghi lại các dấu hiệu định nghĩa của máy chủ web mà khách hàng truy cập. Cookie là cần thiết để ghi lại máy tính của khách hàng trao đổi thông tin với máy chủ web của chúng tôi.

Về cookie, có khả năng trang web ác ý truy cập bất hợp pháp. Tuy nhiên, trên trang web này, thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và số thẻ tín dụng, có thể gây hại cho khách hàng cá nhân, sẽ không được cookie thu thập.

ĐĂNG NHẬP

Trên trang web này, thông tin của những người truy cập sẽ được ghi lại thành nhật ký truy cập. Thông tin được ghi lại bao gồm địa chỉ IP, ngày truy cập, nhưng không có thông tin nào xác định các cá nhân được đưa vào hồ sơ. Chúng tôi không sử dụng nhật ký truy cập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc quản lý trang web và phân tích thông tin sử dụng.

SSL

Trên trang web này, SSL được áp dụng cho tất cả các trang. Thông tin của khách hàng được gửi sau khi được mã hóa. Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn việc mất mát, làm sai lệch, rò rỉ và truy cập bất hợp pháp thông tin khách hàng, để cung cấp dịch vụ một cách an toàn.

CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Thông tin cá nhân sẽ không bao giờ được cung cấp cho bất kỳ người thứ ba nào nếu không có sự cho phép của khách hàng.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoạt động, có trường hợp chúng tôi tiết lộ thông tin cho một cơ quan với điều kiện họ không bao giờ sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác. Hơn nữa, chúng tôi tiết lộ thông tin khi pháp luật yêu cầu công khai.

Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân

Vui lòng liên hệ policy@cooha.vn để yêu cầu xóa bỏ toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết mà không cần thông báo trước. Khi các dịch vụ yêu cầu thông tin cá nhân của chúng tôi được sử dụng sau khi thay đổi chính sách, điều đó được coi là bạn đã đồng ý với thay đổi.